• Implementation of the Istanbul Convention at the Local Level

   Toolkit for municipalities, local and regional authorities and communities to prevent and eradicate violence against women and domestic violence
  • Az Isztambuli Egyezmény végrehajtása helyi szinten

   Segédanyag és eszköztár a nők elleni erőszak, a párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására önkormányzatok, helyi és regionális közösségek számára
  • UPR: Nemek közötti egyenlőtlenségek (NANE - PATENT - Női Érdek - Jól-Lét)

   Az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatának (Universal Periodic Review, UPR) keretében civil szervezetek is összeállítanak összefoglaló anyagokat azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok különböző területein milyen előrelépések, visszalépések, hiányosságok és különösen jogsérelmek tapasztalhatók az adott időszakban sorra kerülő országokban.

   Az idei, 2021-es ciklusban hat év elteltével ismét sorra kerül Magyarország áttekintése. A PATENT Egyesület három, szakterületeinkhez kapcsolódó összefoglaló előállításában is részt vett: a nő és lányok elleni erőszakról, a szexuális és reproduktív jogokról, és a nemek közötti egyenlőtlenségek általános helyzetéről adtunk be jelentéseket.

   A nemek közötti egyenlőtlenségek tekintetében a NANE Egyesülettel, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséggel, és a Jól-Lét Alapítvánnyal közösen adtunk be általános összefoglalót.

  • UPR: Nők és lányok elleni családon belüli, párkapcsolati és szexuális erőszak (NANE - PATENT - The Advocates for Human Rights)

   Az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatának (Universal Periodic Review, UPR) keretében civil szervezetek is összeállítanak összefoglaló anyagokat azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok különböző területein milyen előrelépések, visszalépések, hiányosságok és különösen jogsérelmek tapasztalhatók az adott időszakban sorra kerülő országokban.

   Az idei, 2021-es ciklusban hat év elteltével ismét sorra kerül Magyarország áttekintése. A PATENT Egyesület három, szakterületeinkhez kapcsolódó összefoglaló előállításában is részt vett: a nő és lányok elleni erőszakról, a szexuális és reproduktív jogokról, és a nemek közötti egyenlőtlenségek általános helyzetéről adtunk be jelentéseket.


   A nők és lányok elleni családon belüli, párkapcsolati és szexuális erőszakról a NANE Egyesülettel és az Advocates for Human Rights nemzetközi szervezettel közösen állítottunk össze egy jelentést.
  • UPR: Szexuális és reproduktív jogok és egészség (PATENT - Sexual Rights Initiative)

   Az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatának (Universal Periodic Review, UPR) keretében civil szervezetek is összeállítanak összefoglaló anyagokat azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok különböző területein milyen előrelépések, visszalépések, hiányosságok és különösen jogsérelmek tapasztalhatók az adott időszakban sorra kerülő országokban.

   Az idei, 2021-es ciklusban hat év elteltével ismét sorra kerül Magyarország áttekintése. A PATENT Egyesület három, szakterületeinkhez kapcsolódó összefoglaló előállításában is részt vett: a nő és lányok elleni erőszakról, a szexuális és reproduktív jogokról, és a nemek közötti egyenlőtlenségek általános helyzetéről adtunk be jelentéseket.


   A szexuális és reproduktív jogok és egészség témájában, beleértve ebbe a szülészeti erőszakot is, a Sexual Rights Initiative nemzetközi szervezettel közösen állítottunk össze egy jelentést.
  • A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása

   Spronz Júlia, Wirth Judit

   Az Európai Unió Daphne II. programjának keretében 2005-ben a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület és a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM) a családon belüli erőszak illetve a nemi alapú erőszak más fajtáinak áldozatává vált szemé- lyek számára kísérleti céllal olyan szolgáltatást indított, amely egyszerre veszi figyelembe az ügyfelek jogi, pszichés és szociális segítségre vonatkozó igényeit. Jelen kiadvány e kísérleti program tapasztalatait összegzi az ún. „integrált ügyfélellátásban” részt vett ügyfelek eseteinek ismertetésével, az esetekből levont jogpolitikai következtetések bemutatatásával és a gyakorlati szakemberek, a jogalkotók, jogalkalmazók számára megfogalmazott általános és konkrét ajánlásokkal.

  • Az Isztambuli Egyezmény magyar nyelvű fordítása

   (Kormány által közérdekű adatigénylésre megküldött nem hivatalos fordítás.)

  • Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében

   A PATENT Jogvédő Egyesület 2013 októbere és 2014 októbere között a Norvég Civil Támoga- tási Alap segítségével Magyarországon elsőként indított olyan programot, amely kifejezetten a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági – polgári peres és nemperes, valamint büntető – ügyek tárgyalásainak laikus meg gyelésére irányult. A program nem csak ebben a témakörben, hanem egyébként is egyedülálló, úttörő jellegű, mert hazánkban semmilyen szisztematikus, közérthető ellenőrzése nem létezik a harmadik hatalmi ág tényleges, mindennapi, nyilvánosság előtt zajló tevékenységének.

  • Bíróságfigyelő kisokos

   A bíróságfigyelő program szükségessége – külföldön is, Magyarországon is – azon az egyszerű gyakorlati tapasztalaton alapul, hogy a hatóságok nem eléggé felkészültek a párkapcsolati erőszakkal összefüggő ügyek kezelésére. Maga a jogrendszer is számos diszfunkciót rejt, amelyek elősegítik a visszaélésszerű joggyakorlás sikerét, gyengítik az áldozatok jogérvényesítését. A jogászok munkáját segítő szakemberek – közigazgatási szakemberek, rendőrök, egészségügyi dolgozók, igazságügyi szakértők – szintén számos olyan elemet visznek be az esetek kezelésébe, amelyek a bíróság elé kerülő ügyek valóságnak megfelelő eldöntését, egyáltalán előítélet-mentes kezelését megnehezítik.

  • Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára

   Betlen Anna, Pap Enikő

   Ez az útmutató olyan szakembereknek szól, akik munkájuk során találkozhatnak szexuális erőszak- áldozatokkal. Hogy sokkal-e vagy kevéssel, az nem elsősorban azon múlik, hogy hány ilyen cselekményt követnek el – hiszen sokat, nagyon sokat –, hanem azon, hogy hány áldozat mer vagy tud segítséget kérni, feljelentést tenni, jogorvoslatért folyamodni.

   Minél jobb, hatékonyabb ellátást sikerül kiépíteni, minél több esetet tud majd a rendőrség felderíteni, s az igazságszolgáltatás feltárni és elítélni, annál többen kérnek majd segítséget az ellátó szervektől és a hatóságoktól. Fontos, hogy a szolgáltató szervek a hozzájuk fordulók számának növekedésében ne a bűnözés növekedését, hanem a közbizalom javulását, saját jó munkájuk eredményét lássák.

  • Párkapcsolati erőszak jogklinika - jegyzet egyetemi hallgatók számára

   A PATENT Egyesület munkatársai a 2015/2016. tanév elejétől tartanak egyetemi órákat az ELTE-ÁJK Jogszociológia Tanszék jogklinika programjának keretében. A Párkapcsolati erőszak jogklinika szemináriumot látogató egyetemi hallgatók az egyesület 2016 tavaszáig futó Bíróság gyelő programjának munkájába kapcsolódnak be: néhány elméleti, tapasztalatgyűjtő és -rendszerező óra után csatlakoznak a program önkéntes monitorozóihoz, és tárgyalásokat látogatnak, majd esetmegbeszélésekre járnak.

   A kurzus célja az, hogy a hallgatók ízelítőt kapjanak a szervezet jogvédő tevékenységéből, és jogi ismereteiket a gyakorlatban hasznosítsák; emellett befogadják a demokratikus és jogállami értékeket, értékesként viszonyuljanak a társadalmi problémákra re ektáló, etikus, az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata iránt elkötelezett magatartáshoz, és kiálljanak a köz érdekében végzett szakmai tevékenység és a társadalmi felelősségvállalás gondolata mellett.

  • Rendszerbe zárva - Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

   A NANE Egyesület és a Patent Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet támogatásá- val 2007 szeptemberében egy éves programot indított, melyben a nôk és gyere- kek elleni férfierôszakkal kapcsolatos gyámhatósági, bírósági, igazságügyi, pszi- chológusi és rendôri gyakorlatot is vizsgáltuk. Ez a kiadvány a kutatások, illetve a stratégiai ügyvitel eredményeit mutatja be a szakmai és a nagyközönség számára.

  • Shadow Report of the Hungarian Women’s Lobby on the realization of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Hungary

   In this report the Hungarian Women’s Lobby will review the implementation of the CEDAW Convention in Hungary in the period covered by the 6th Periodic Report of the Hungarian Government (2002–2006).

  • Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre

   Kuszing Gábor, dr. Spronz Júlia, dr. Wirth Judit

   Ez a Módszertani útmutató a családon belüli párkapcsolati erôszak különbözô területein dolgozó szakemberek közremûködésével és az általuk felhalmozott tapasztalat felhasználásával jött létre. A NANE és a PATENT Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet anyagi támogatásának segítségével 2008-ban kezdeményezte egy olyan munkacsoport megalakítását, amelyben jogászok (ügyvéd, ügyész, bíró), szociális munkás, pszichológus, rendôr, pedagógus, gyermekvédelmi és gyámhatósági munkatárs, anyaotthont és bántalmazottak számára segélyvonalat vezetô és abban dolgozó szakemberek mûködtek együtt a párkap- csolati erôszak elleni fellépés rendszerszerû hibáinak feltárásában és a javasolt megoldások megfogal- mazásában. A különbözô szakmák képviselôi önkéntes munkában járultak hozzá ehhez az eredményhez, a projekt koordinációjáért a NANE és a PATENT Egyesület volt felelôs. A munkacsoport ülésein az elméleti vizsgálódás mellett, az eseteket megbeszélve a munkacsoport tagjai által hozott konkrét ügyek- bôl közvetlenül azonosítottuk a megoldandó problémákat, és a hatályos jogszabályok, valamint a valós élet alapján javasoltunk megoldásokat.

  • Abortusz Kisokos 2023

   Mi az abortusz és miért kell róla beszélni?
   Nemzetközi statisztikák
   Az abortusz módjai
   Az abortusz szabályozása Magyarországon
   Tények és tévhitek
  • Kapcsolódj be - tanári kézikönyv

   Felvilágosítás az egyenlőségen alapuló szexuális kapcsolatokért - tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény

  • 10 tévhit a pornóról

   Talita, Reality Check projekt / magyarra fordította: a PATENT és a NANE aktivistái

   A prostitúció, pornográfia és szexuális célú emberkereskedelem áldozatait segítő svéd Talita “10 tévhit a pornóról” című kiadványa a pornóval kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket járja körül és cáfolja meg. A kiadványból kiderül, milyen összefüggés van a pornó és a nők elleni erőszak között, hogyan kapcsolódik egymáshoz a pornó és a prostitúció, milyen hatással van a pornóipar a fiatalokra, továbbá az is, hogy létezik-e ártalmatlan, “feminista pornó”. Ajánljuk fiataloknak, pedagógusoknak, szülőknek, és mindenkinek, aki elkötelezett a nők és gyerekek elleni erőszak felszámolása iránt.

   🔗 Kapcsolódj be!

   Az interneten fellelhető tartalmak egyharmada pornó, így nem csoda, hogy a gyerekek már általános iskolás korukban találkoznak pornográf tartalmakkal, amelyek azután hatással lesznek a kapcsolataikra és a viselkedésükre is. A PATENT Kapcsolódj be! szexuális felvilágosító foglalkozásainak egyik legfontosabb eleme a pornóipar kritikája. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a pornó káros hatásaira, küzdjünk a nők elleni erőszak normalizálása ellen, és azt, hogy a fiatalok eszközöket és tudást kapjanak ahhoz, hogy egyenlőségen és kölcsönösségen alapuló szexuális életet élhessenek.

   A foglalkozásaink a NANE Egyesület Együtt Egyenlően párkapcsolati erőszak prevenciós foglalkozásával kombinálva is megrendelhetőek az info@patent.org.hu címen.

  • Abortuszszigorítás előtt? - beszámoló konferenciánkról

   Olvassa el beszámolónkat a 2012. január 27-én tartott konferenciánkról, amelyet abból az alkalomból tartottunk, hogy január 1-től az alaptörvény a fogantatástól rendeli védeni a magzatot, így könnyen napirendre kerülhet az abortusz szigorítása. Előadást tartott dr. Spronz Júlia, egyesületünk vezető jogásza arról, milyen jelek utalnak az abortusz várható szigorítására. Dr. Johanna Westeson, a Reprodukciós Jogok Központja szakértője arról beszélt, hogy a nemzetközi emberi jogi egyezmények kizárják az élethez való jog magzatra való kiterjesztését. Dr. Rodica Comendant, aki többek között WHO-nak is dolgozott szakértőként, előadásában felvázolta, milyen pusztító közegészségügyi hatásai lennének egy esetleges abortusztilalomnak. Katarzyna Pabijanek, az ASTRA Közép-kelet Európai Regionális Hálózat a Szexuális és Reprodukciós Egészségért és Jogokért koordinátora a lengyel nőket sújtó majdnem teljes abortusztilalomról beszélt. Végül Jon O'Brien, a Catholics for Choice(Katolikusok a Választás Mellett) nevű szervezettől arról beszélt, hogy valójában nem a katolikus hívők, hanem a katolikus vallási hierarchia akarja az abortusz szigorítását.

  • Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához Magyarország hetedik és nyolcadik összevont időszakos jelentésének felülvizsgálatához kapcsolódóan 2013. január

   Készítette a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és az Európai Roma Jogok Központja1

   Magyarország 1989 óta demokratikus ország, de az azóta eltelt időben kialakított intézményi, jogi és közpolitikai keretek nem elégségesek a nemek közötti egyenlőség valódi és hatékony előmozdításához. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség még soha sem volt eléggé fontos politikai cél ahhoz, hogy valódi közpolitikai változások induljanak el. Nem történt elégséges előrelépés a nők emberi jogaival kapcsolatos, az ENSZ CEDAW Egyezménye és a CEDAW Bizottság által meghatározott elvárások teljesítésére. A Bizottság ajánlásait, amelyeket Magyarország korábbi időszakos jelentéseihez fűzött, többnyire nem hajtották végre – ez minden, a rendszerváltást követően hatalmon lévő magyar kormányról elmondható.

  • Az abortusz a magyar közvéleményben

   Csak egy kisebbség gondolja úgy, hogy az abortuszok száma az elmúlt években növekedett. A nők és a férfiak véleménymegoszlása közötti különbség elsősorban annak tulajdonítható, hogy az utóbbiak közül jóval kevesebben tudnak állást foglalni. Azoknak nagy többsége, akik ezen a téren nem érzékelnek javulást, „nagyon” vagy „közepesen” súlyos problémának látja az abortuszok számának alakulását.

  • Finom manipuláció, kedves félreinformálás - A kötelező abortusz-tanácsadás gyakorlata Magyarországon

   Rédai Dorottya és Szabó Gabriella

   Magyarországon jelenleg azoknak a nőknek, akik terhességmegszakító műtétet kívánnak igénybe venni, fel kell keresniük valamelyik Családvédelmi Szolgálatot, és egy két alkalmas „magzat megtartására irányuló tanácsadáson” kell részt venniük, mely után a tanácsadó védőnő kiállítja a műtéthez szükséges dokumentumokat. A Patent Egyesület 2012 nyarán utánajárt annak, hogyan zajlanak ezek a tanácsadások. Kutatásunkban arra kerestük a választ, mennyire tartják tiszteletben a védőnők a terhességüket megszakítani kívánó nők döntését, illetve próbálják-e befolyásolni őket valamilyen irányban; milyen és mennyire pontos információkat adnak át az abortuszműtétről és az esetleges kockázatokról; valamint hogy milyen bánásmódban részesítik ezeket a nőket, hogyan kommunikálnak velük. A kutatás a Nyílt Társadalom Intézet Budapest és a Center for Reproductive Rights támogatásával készült.

  • Research Report: The Practice of ‟Counselling Aiming at Keeping the Foetus”

   In 2012, PATENT Association conducted a research on mandatory counselling, a prerequisite of abortion in Hungary.i The research focused on whether counsellors respected women’s decision, the information they provided and the treatment of clients. Although the sample size of this research project was small, it directed our attention at several problem areas and provided us with an orientation when we were preparing for a larger-scale research. We had the opportunity to conduct this new research in May 2014, within the framework of a grant program entitled ′′Keeping Abortion Accessible,” funded by the Open Society Institute, the Global Fund for Women and the Center for Reproductive Rights.

  • Visszajelzések a Gyerekjogi tematikus munkacsoport 2020. június 23.-i ülésén elhangzottak kapcsán

 • Képzési anyag bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő szakemberek számára

  A PATENT Egyesület részt vett egy regionális projektben (VICATIS), amely az Európai Áldozatvédelmi irányelv átültetését és gyakorlati megvalósulását vizsgálta a négy résztvevő országban: Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában. A magyar jogrendbe 2015-ben átültetett Európai Áldozatvédelmi Irányelv célja egy közös minimum megteremtése a bűncselekmények áldozatainak jogérvényesítése és védelme, és az áldozatoknak nyújtandó állami szolgáltatások és támogatás terén. A VICATIS projekt a helyzet felmérését követően céljául tűzte ki az Irányelvben előírtak megvalósításának fejlesztését, ajánlásokon és a partnerek közreműködésével létrehozott praktikus eszközökön keresztül. Az eredmények bemutatására 2019 február 28.-án, ‘Az áldozatok jogairól’ című konferencia keretében került sor.

  A projekt során kutatást végeztünk az Irányelv átültetésének gyakorlati megvalósulásáról, családon belüli és párkapcsolati erőszak tapasztalatainak alapján. A kutatás megerősítette, hogy kiemelten fontos lenne a bűncselekmények áldozataival, és kiemelten a családon belüli és párkapcsolati erőszakban érintett nőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek téma-specifikus képzése és felkészítése.

  A partnerekkel közösen kialakításra került egy szabadon felhasználható képzés-csomag e szakemberek (például rendőrök, bírósági munkatársak, szociális munkások) számára. Az egynapos (7 órás) intenzív képzési anyag kitér:
  • Az áldozati jogokra, amelyekről az áldozatok számára előírás szerint tájékoztatást szükséges nyújtani;
  • A szolgáltatásokra, amelyekre a bűncselekmények áldozatai jogosultak, és amelyekhez szükséges őket átirányítani; és
  • A bűncselekmények áldozataival kapcsolatba lépő szakemberek számára elengedhetetlen alapvető pszichológiai jellemzők ismertetésére, az áldozatokkal való hatékony és nem káros kommunikációt elősegítendő.

   A képzés anyaga letölthető, (forrásmegjelöléssel) bárki által szabadon felhasználható, szükség szerint bővíthető, adaptálható.

   • Képzésterv-áttekintés és foglalkozásterv

    Bűnesetek és szabálysértések áldozataival foglalkozó szakemberek képzése
    1 napos (7 órás) intenzív képzés

   • Képzésanyag 1. rész: A bűncselekmények áldozatainak jogai és tájékoztatása

   • Prezentáció 1. rész: A bűncselekmények áldozatainak jogai és tájékoztatása

   • Képzésanyag 2. rész: Hogyan foglalkozzunk bűncselekmények áldozataival?

   • Prezentáció 2. rész: Hogyan foglalkozzunk bűncselekmények áldozataival?

   • Függelék a 2. részhez: Kommunikáció

   • Függelék a 2. részhez: Stressz és trauma

   • Függelék a 2. részhez: Kérdezési technikák a szexuális erőszak áldozatainak

   • Függelék a 2. részhez: Kérdezési technikák az emberkereskedelem áldozatainak meghallgatásához a WHO ajánlásai alapján

   • Képzésanyag 3. rész: A bűncselekmények áldozatait segítő szolgáltatások és a továbbirányítás

   • Prezentáció 3. rész: A bűncselekmények áldozatait segítő szolgáltatások és a továbbirányítás

A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok